Jan 28

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี

เปิดติวฟรี – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๑๓ ชั้น