การประกวดการจัดสวนถาด แบบชื้น : ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ
"หัวข้อ การจัดสวนถาด แบบชื้น :  ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา " วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 16 18 มกราคม 2553 ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

1. แข่งทีมละ 2 คน ไม่เกิน 10 ทีม
2. การตัดสินโดยการให้คะแนนดังนี้        
     
2.1 ความสวยงาม                           20      คะแนน
        
      2.2 ความคิดสร้างสรรค์                     20      คะแนน
        
      2.3 องค์ประกอบด้านศิลปะ                25       คะแนน
       
      2.4 การเลือกวัสดุ และพันธุ์ไม้             25       คะแนน
        
      2.5 การออกแบบ                           10       คะแนน
                          
                           รวม                    100      คะแนน

3.  เวลาการแข่งขัน 3 ชั่วโมง แข่งขันใน วันที่ 16 มกราคม 2553  เวลา 09.00 12.00 น.
4.  รางวัล                       
        4.1  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท  
                       
        4.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  4,000 บาท  
                       
        
4.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  3,000 บาท
 
 
ระเบียบการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษา  

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
     1.1  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา             
     1.2  ส่งประกวดเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 2 คน 
2.  เกณฑ์การให้คะแนน           
     2.1  ขอบเขตของงาน                       
            2.1.1  ภาชนะที่ใช้เป็นกระถางทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว                        
            2.1.2  เวลาในการประกวด  3 ชั่วโมง           
     2.2  คะแนน : คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำแนกดังนี้                       
            2.2.1  ความสวยงาม                       25         คะแนน                       
            2.2.2  การออกแบบ                       10          คะแนน                       
            2.2.3  ความประณีต                        20         คะแนน                       
            2.2.4  ความคิดสร้างสรรค์                 20          คะแนน                       
            2.2.5  การเลือกวัสดุสร้างสรรค์           25          คะแนน
3.  รางวัล :  มี 4 รางวัลดังนี้                        
        รางวัลที่ 1         เงินสด                 5,000    บาท      
                        
        รางวัลที่ 2         เงินสด                 4,000    บาท      
                        
        รางวัลที่ 3         เงินสด                 3,000    บาท       
 
4. คณะกรรมการตัดสินการประกวด           
        4.1  อาจารย์พิศาล              ตันสิน
           
        4.2  อาจารย์เทวัญ             นันทวงศ์
           
        4.3  อาจารย์สุกัญญา          ชัยพงษ์
           
        4.4  อาจารย์วีระยุทธ           นาคทิพย์

หมายเหตุ    ให้นักเรียน/นักศึกษาเตรียมบัตรประชาชนพร้อมสำเนามา คนละ 1 ฉบับ  
                                 
แข่งขันบริเวณรอบหอประชุมใหญ่ด้านทิศเหนือ  ดาวน์โหลดแบบตอบรับ


ระเบียบการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับอุดมศึกษา

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด            
      1.1  เป็นนักเรียนระดับอุดมศึกษา 
           
      1.2  ส่งประกวดเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 2 คน
 
2.  เกณฑ์การให้คะแนน           
     2.1  ขอบเขตของงาน
                       
          2.1.1  ภาชนะที่ใช้เป็นกระถางทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว
                       
          2.1.2  เวลาในการประกวด  3 ชั่วโมง
           
     2.2  คะแนน : คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำแนกดังนี้
                        
          2.2.1  ความสวยงาม                        25         คะแนน
                       
          2.2.2  การออกแบบ                         10         คะแนน
                       
          2.2.3  ความประณีต                         20         คะแนน
                       
          2.2.4  ความคิดสร้างสรรค์                  20         คะแนน
                       
          2.2.5  การเลือกวัสดุสร้างสรรค์            25         คะแนน
 
3.  รางวัล :  มี 4 รางวัลดังนี้                      
        รางวัลที่ 1         เงินสด                 5,000    บาท      
                       
        รางวัลที่ 2         เงินสด                 4,000    บาท      
 
                       
        รางวัลที่ 3         เงินสด                 3,000    บาท       
 
4. คณะกรรมการตัดสินการประกวด           
       4.1  อาจารย์พิศาล             ตันสิน
           
       4.2  อาจารย์เทวัญ             นันทวงศ์
           
       4.3  อาจารย์สุกัญญา          ชัยพงษ์
           
       4.4  อาจารย์วีระยุทธ          นาคทิพย์

หมายเหตุ    ให้นักเรียน/นักศึกษาเตรียมบัตรประชาชนพร้อมสำเนามา คนละ 1 ฉบับ                    
                               
แข่งขันบริเวณรอบหอประชุมใหญ่ด้านทิศเหนือ  ดาวน์โหลดแบบตอบรับ