โครงการประกวดภาพถ่าย อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อาคาร อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บริเวณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อสร้างโดยการใช้งบประมาณจากทุนวิจัย
หลายแหล่งรวมกัน โดยเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุประหยัดพลังงาน
และการจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
เป็นงานวิจัยที่สามารถเล็งเห็นจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อาคารประหยัดพลังงาน
และการปรับแต่งธรรมชาติให้ลดอุณหภูมิบริเวณที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งสร้างความสวยงามภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยให้เป็นจุดเด่น และเป็นที่
ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์พนักงาน และบุคคลทั่วไป
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไป
บางส่วนเพียงพอที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้ได้มีผู้มาใช้สถานที่ในการถ่ายภาพต่าง ๆ เนื่องจากเป็นอาคารที่มีลักษณะ
สมัยใหม่และมีพื้นที่บริเวณสวนสวยงามคล้าย รีสอร์ทจึงสามารถที่จะนำไปลงเผยแพร่ในนิตยสาร
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้านและสวนได้

Read more: โครงการประกวดภาพถ่าย อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

   

โครงการประกวด/การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตารางโครงการประกวด/การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันที่

เวลา

กิจกรรมการประกวด/การแข่งขัน

สถานที่จัดการประกวด
/การแข่งขัน

16-18 ม.ค. 53

9.00 น.
เป็นต้นไป

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
(ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา)
บริเวณด้านข้างห้องประชุมรินลอุบล
ตึกสำนักงานอธิการบดี (ใหม่)
16 ม.ค. 53

9.00 น.
เป็นต้นไป

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ(ระดับประถมศึกษา
,
ระดับมัธยมศึกษาและปวช.)
สนามฟุตบอลหน้าอาคาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16 ม.ค. 5317.00-18.30 น.การประกวดแฟชั่น “นางในวรรณคดี”ณ ถนนสายวัฒนธรรม
บริเวณลานอนันต์รังสรรค์
16 ม.ค. 5310.00-11.00 น.การแข่งขันความเป้นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

ห้องปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์
11.00-13.00 น.การแข่งขันการอ่านข่าว ภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา)
13.00-15.00น.การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
(ระดับอุดมศึกษา)หัวข้อ “เยาวชนไทยใส่ใจภาษาอังกฤษ”การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ
ประเภทเพลงช้า (ระดับทั่วไป)
16 ม.ค. 538.00-15.00 น.ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน”
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)ประกวดวาดภาพ
หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน”
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช)

หอศิลปกรรม
คณะศิลปกรรศาสตร์
16 ม.ค. 538.00-12.00น.
(รอบเช้า)

การแข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรม
ประเภทนูนสูงและลอยตัว

สาขาวิชาประติมากรรมภาควิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
12.00-16.00น.
(รอบบ่าย)
16 ม.ค. 539.00-14.00 น.การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ
“รู้รักษ์พลังงานกับราชมงคลธัญบุรี”
ภาควิชาวิศวกรรคมเคมีและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
16-18 ม.ค. 53
9.00-16.00 น.

การประกวดภาพถ่าย อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การเรียนรู้ อาคารอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 5310.00-12.00น.การแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 539.00-14.00 น.การประกวดการจัดสวนถาด แบบชื้น
(ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
บริเวณข้างหอประชุมใหญ่
มทร.ธัญบุรี
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
16 ม.ค. 539.00-12.00 น.การประกวดการจัดดอกไม้ “เรารักในหลวง”บริเวณข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
16 ม.ค. 5317.00-18.30 น.การประกวดแฟชั่น “นางในวรรณคดี”ณ ถนนสายวัฒนธรรม
บริเวณลานอนันต์รังสรรค์
16-17 ม.ค. 539.00-10.30 น.การประกวดดนตรีสากล(ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา)หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
17 ม.ค. 539.00-16.00 น.การประกวดการออกแบบรถไฟฟ้าชุมชนในอนาคต
ขนาด 4 ที่นั่ง
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผล ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
16-18 ม.ค. 539.00-16.00 น.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
16-18 ม.ค. 539.00-16.00 น.การแข่งขันการเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศผล ณ หอประชุมใหญ่
มทร.ธัญบุรี
   

การประกวดการจัดสวนถาด แบบชื้น : ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ
"หัวข้อ การจัดสวนถาด แบบชื้น :  ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา " วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 16 18 มกราคม 2553 ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

Read more: การประกวดการจัดสวนถาด แบบชื้น : ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

   

โครงการ การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ “รู้รักษ์พลังงานกับราชมงคลธัญบุรี”

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 มกราคม 2552 
โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิชาการ  งานวิจัย   สิ่งประดิษฐ์    นวัตกรรม    ของคณาจารย์และนักศึกษา
ในโอกาสนี้   ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ   คณะวิศวกรรมศาสตร์    ดำเนินโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  หัวข้อ “  รู้รักษ์พลังงาน
กับราชมงคลธัญบุรี
”  ในวันที่ 16  มกราคม  2553  ขอความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีหรือโรงเรียนอื่น ๆ  ที่สนใจ
ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน  ละ 
2  คน   พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม   คน   เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในหัวข้อ
รู้รักษ์พลังงานกับราชมงคลธัญบุรี ภายในวันที่ 13  มกราคม  2553  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  จำนวนทั้งสิ้น  10  ทีม   แต่ละโรงเรียนสามารถ
ส่งได้ไม่เกิน
2 ทีม
   ดาวน์โหลดแบบตอบรับ 

Read more: โครงการ การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ “รู้รักษ์พลังงานกับราชมงคลธัญบุรี”

   

ประกวดภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี”

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย  18 มกราคม 2553

 

 ผู้สนใจสามารถ คลิกดาวน์โหลด ใบสมัครประกวดภาพถ่าย ได้ที่นี่

กติกาการตัดสิน         
1.  ผู้ส่งภาพจะต้องเป็นนักศึกษา  บุคลากร  คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่

     2.1.  ถ่ายจากกล้องที่ใช้ฟิล์มสี

     2.2.  ถ่ายจากกล้องดิจิทัล  จะต้องถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล  ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งพื้นฐานได้
             ทั้งนี้ต้องไม่ได้ภาพเกินความเป็นจริง โดยห้ามใส่ชื่อหรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพและอัดขยายเป็นภาพระบบใด
             ก็ได้ในการส่งประกวด

Read more: ประกวดภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี”

   

โครงการ “การแข่งขันการเขียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันการเขียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2
  อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วันที่  16-18  มกราคม  พ.ศ. 2553

            ทรัพย์สินทางปัญญามีความสัมพันธ์กับการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) และกระแสการแข่งขันในทางการค้าที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งมีรากฐานบนองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สามารถสร้างมูลค่าหรือรายได้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ บุคลากร พนักงาน และนักศึกษา ตลอดจนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก  

Read more: โครงการ “การแข่งขันการเขียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2”

   

Page 1 of 2